Mitt Romney’s YouTube History Mashup

Mitt Romney's YouTube History Mashup
By Amanda Walgrove
romney2